Ovaj modul prati proces vođenja zaliha sirovina, pomoćnih materijala, rezervnih delova, sitnog inventara, goriva, maziva, HTZ opreme, kancelarijskog materijala, gotove robe i trgovačke robe. Računopolagač (magacioner) u magacinu evidentira samo pristigle/izdate količine. Te količine robno-materijalno knjigovodstvo prihvata i na njih dodaje cene i tako dobijamo vrednosti.
U okviru ovog modula vrši se izrada dokumenata magacina:
• prijemnice (ulazne kalkulacije)
• otpremnice (fakture)
• trebovanja

U okviru robno-materijalnog knjigovodstva moguće je pratiti kartice robe (materijala) po nabavnoj ili prosečnoj ili planskoj ili prodajnoj ceni.
Postoji mogućnost integracije (ili kako se voli reći automatskog kontiranja) ovako ažuriranih dokumenata direktno u Glavnu knjigu preduzeća.
Na osnovu knjiženih dokumenata moguće je dobiti sledeće izveštaje:
• Lager liste
• Magacinske kartice materijala (robe)– kartice stanja
• Finansijske i materijalne kartice materijala (robe) – kartice vrednosti
• Finansijska rekapitulacija magacina
• Popisne liste
• Pracenje zaliha, minimum i maksimum
• Promet po kupcu ili dobavljacu
• Promet robe (proizvoda) u periodu
• Prosečne nabavne cene u periodu
• …(po potrebi za preduzeće)

magacincentralna1