Ovaj modul je tipičan primer klasičnog Billing System-a. Ovim delom integrisanog informacionog sistema IceSoft vrši se evidentiranje potrošnje i obračun komunalnih usluga, u cilju povećavanja efikasnosti procesa obračuna i naplate u javnim i komunalnim preduzećima. Fakturisanje računa se vrši sasvim jednostavno preko veoma intuitivnog interfejsa. Posle unosa svih korisnika u sistem naplate preko posebnih formi u relacije, odgovarajućih parametara vezanih za tip obračuna, kamatnih koeficijenata i parametara vezanih za sam obračun, a u zavisnosti od raspodele posla i fleksibilnosti osoblja, moguća je potpuna ili delimična automatizacija fakturisanja. Kod potpune automatizacije liste očitavanja su u elektronskom obliku koji se preko odgovarajuće forme uvozi i automatski učitava dok se uplate proknjižavaju preko modula Blagajna informacionog sistema IceSoft. Posao operatora na radnoj stanici na kojoj je instaliran modul se praktično svodi samo na proveru, potvrdjivanje i štampanje računa, dok kod delimične automatizacije fakturista unosi ručno stanja potrošnje sa klasičnih čitačkih listi, dok uplate po računima unosi preko blagajničkih naloga i specifikacija.

fakturisanje